Institutul Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă şi Canalizării

Sergiu CALOS

Director IFCAAC
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: blvd. Dacia, 39, corpul de studii nr.9
Tel: +373 22 77-38-22
e-mail: casergiu@mail.ru

 

I. INFORMAŢII GENERALE

Institutul de Formare Continuă în Domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC) a fost înființat în baza ordinul rectorului UTM Nr 454 din 02.05.2011.

Scopul principal al IFCAAC este dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu întreprinderile şi firmele specializate în domeniul de alimentare cu apă şi canalizări.

Obiectivele principale ale formarii profesionale continue:

 1. pregătirea resurselor umane calificate pentru domeniul alimentarii cu apa şi canalizare;
 2. actualizarea cunoștințelor şi perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum şi în ocupații înrudite;
 3. recalificarea, determinata de restructurarea ramurii, de mobilitatea sociala sau de modificări ale capacității de munca;

Formarea profesionala continua se efectuează prin:

 • calificare – dobândirea unui ansamblu de competente profesionale care permit desfășurarea activității specifice;
 • perfecționare – dezvoltarea competentelor profesionale în cadrul aceleiași calificări;
 • specializare – obținerea de cunoștințe şi deprinderi într-o arie restrânsa din sfera de cuprindere a unei ocupații;
 • obţinerea unei calificării suplimentare – însușirea cunoștințelor speciale şi obținerea competentelor specifice unei noi ocupații sau profesii înrudite cu cea precedenta;
 • recalificare – obținerea de competente necesare unei noi ocupații sau profesii,  diferita de cea dobândita anterior.

 

II. DIRECTIILE DE ACTIVITATE ALE IFCAAC

IFCAAC organizează servicii educaționale de formare continua in conformitate cu standardele educaționale, actele normative, cerințele clienților, planurilor şi programelor de învățământ şi efectuează următoarele activități:

 • Studierea necesităților de formare profesionala a beneficiarilor serviciilor educaționale, inclusiv a întreprinderilor şi instituțiilor de învățământ preuniversitar şi universitar de profit tehnic;
 • Formarea profesionala continua a personalului Asociației ,Moldova Apa -Canal”;
 • Formarea profesionala continua a cadrelor didactice şi maiștrilor de instruire practica din instituțiile de învățământ secundar profesional şi colegii in domeniul alimentarii cu apa şi canalizării;
 • Perfecționarea şi recalificarea șomerilor şi a persoanelor in căutarea locurilor de munca;
 • Promovarea relațiilor de colaborare a U.T.M. cu Asociația ,Moldova Apa – Canal” prin intermediul activităților de formare profesionala continua;
 • implementarea rezultatelor cercetări științifice in perfecționarea şi recalificarea specialiștilor în domeniul alimentarii cu apa şi canalizării;
 • Organizarea de către IFCAAC de comun cu Asociația ,,Moldova Apa-Canal”, compania germana WILLO, întreprinderea ,,WILLO Romania” SRL şi alte întreprinderi din țară şi de peste hotare a expozițiilor de tehnica, materiale şi tehnologii moderne in domeniul alimentarii cu apa şi canalizare.

În perioada de funcţionare a IFCAAC s-au efectuat următoarele activităţi:

 1. recalificare la specializarea ,,Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare”, in perioada 2012 -2015 a angajaților regiilor Apă-Canal, membri ai Asociației  ,,Moldova Apa-Canal”. Recalificarea a fost organizată prin formarea a cinci grupe – trei grupe în baza studiilor  superioare tehnice- durata de studii 12 luni, şi două grupe în baza  studiilor superioare umanitare- durata de studii 18 luni. Total sa efectuat recalificare a 94 persoane;
 2. cursuri de perfecționare pentru muncitori la profesia: ,,Lăcătuș la lucrări de intervenție şi construcție” – 108 ore, şi ,,Mașinist la instalații de pompare”  – 80 ore,  pentru angajații întreprinderilor Apă-Canal, membri ai Asociației AMAC. Total nouă grupe ,209 persoane;
 3. cursuri de perfecționare pentru ingineri:
  • ,,Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare” la întreprinderea S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” – 32 persoane;
  • ,,Exploatarea fondului locativ” pentru ,,Direcția generală de exploatare a fondului locativ”  Chișinău – 96 persoane;
 4. seminare de perfecționare:
  • ,,Proiectarea şi exploatarea stațiilor de pompare prefabricate  WILO”;
  • ,, Exploatare echipamentelor WILO pentru staţiile de pompare”
 5. module de perfecționare: S-au efectuat 12 module de perfecționare conform planului acordat de către Asociația  ,,Moldova Apa-Canal” şi GIZ – total 309 persoane.

 

Linkuri