Acte normative

Acte normative:

 1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, articolul 35 – Dreptul la învățătură;
 2. Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014, Titlul YII – Învățarea pe tot parcursul vieții;
 3. Codul Muncii, Titlul YIII – Formarea profesională;
 4. HOTĂRÎRE Nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților
 5. Norme metodologice privind formarea profesională continuă, aprobat METS al RM nr.549 din 16 noiembrie 2005
 6. Regulament privind organizarea și functionarea Centrului Universitar de Formare Continuă la UTM (aprobat în 2016)
 7. Regulament cu privire la activitatea Consiliului Coordonator de Formare Profesională Continuă la UTM
 8. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile de formare profesională continuă la UTM
 9. Regulament cu privire la elaborarea și realizarea programelor de formare profesională continuă la UTM
 10. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la absolvirea programelor de formare profesională continuă la UTM
 11. Regulament cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice la UTM
 12. Ghid: Organizarea stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi (formare continuă)
 13. Sugestii privind elaborarea programei și curricula pentru învățare pe tot parcursul vieții.
 14. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 22.04.2015 Cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional 
 15. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua.  Anexa 1 la Hotărârea Guvernului Repulicii Moldova  616 din 18.05.2016
 16. Regulamentul de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua. Anexa 2 la Hotărârea Guvernului Repulicii Moldova 616 din 18.05.2016
 17. Cadrul Național al Calificărilor . Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 1016 23.11.2017
 18. Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a energiei atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Cap. 23. Art. 122, Art 123
 19. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Aprobat de către Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei. Ordin nr. 22 din 03.03.2014