Acte normative

Acte normative:

 1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, articolul 35 – Dreptul la învățătură;
 2. Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014, Titlul YII – Învățarea pe tot parcursul vieții;
 3. Codul Muncii, Titlul YIII – Formarea profesională;
 4. Hotărârea Guvernului R. Moldova 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților cu modificările aprobate prin HG. R. Moldova nr. 104 din 27.02.2019
 5. Metodologia de elaborare a programelor șii curriculum-ului din cadrul invățăriirii pe tot parcursul vielii. Ordinul MECC nr.70 din 25.01.2019
 6. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Centrului Universitar de Formare Continuă aprobat de Senatul UTM din 27.12.2016 cu modificările din 28.05.2019
 7. Strategia UTM a activităților de foramare profesională continua pentru anii 2019-2023, aprobată de Senatul UTM din 23.04.2019
 8. Regulament cu privire la activitatea Consiliului Coordonator de Formare Profesională Continuă la UTM aprobat de Senatul UTM din 27.03.2018
 9. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile de formare profesională continuă la UTM aprobat de Senatul UTM din 27.12.2016 cu modificările din 27.03.2018
 10. Regulament cu privire la elaborarea și realizarea programelor de formare profesională continuă la UTM aprobat de Senatul UTM din 27.12.2016 cu modificările din 27.03.2018
 11. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la absolvirea programelor de formare profesională continuă la UTM aprobat de Senatul UTM din 27.12.2016 cu modificările din 27.03.2018
 12. Ghid: Organizarea stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi (formare continuă), elaorat în cadrul proiectului Tempus 144544-2008 „Dezvoltarea cooperării universităților cu întreprinderile din Moldova”, aprobat de Senatul UTM din 23.03.2010
 13. Hotărârea Guvernului R. Moldova Nr. 191 din 22.04.2015 Cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional 
 14. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua.  Anexa 1 la Hotărârea Guvernului Repulicii Moldova  616 din 18.05.2016
 15. Cadrul Național al Calificărilor . Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 1016 23.11.2017
 16. Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a energiei atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. 23. Art. 122, Art 123
 17. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Aprobat de către Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei. Ordin nr. 22 din 03.03.2014