Acte normative

Acte normative:

 1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, articolul 35 – Dreptul la învățătură;
 2. Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014, Titlul YII – Învățarea pe tot parcursul vieții;
 3. Codul Muncii, Titlul YIII – Formarea profesională;
 4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1224 din 09.11.2004 „Cu privire la organizarea formării profesionale continue”
 5. Norme metodologice privind formarea profesională continuă, aprobat METS al RM nr.549 din 16 noiembrie 2005
 6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.191 din 22.04.2015 „Cu privire la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional”
 7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă  a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie  și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă;
 8. Regulamentul cu privire la funcționarea Centrului universitar de Formare Continuă, aprobat de către Senat la 27.12.2016, proces verbal nr. 4
 9. Regulamentul privind activitatea Consiliului Coordonator de Formare Profesională Continuă aprobat de către Senat la 27.12.2016, proces verbal nr.4;
 10. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studiile de formare profesională continuă aprobat de către Senat la 27.12.2016, proces verbal nr.4;
 11. Regulament cu privire la elaborarea și realizarea programelor de formare profesională continuă aprobat de către Senat la 27.12.2016, proces verbal nr.4;
 12. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la absolvirea programelor de formare profesională continuă aprobat de către Senat la 27.12.2016, proces verbal nr.4.